Új!Elindult honlapunk!

Városháza

Hirdetmény az óvodai beiratkozásról 2024

10 Mins read

HIRDETMÉNY
A 2024/2025-ÖS NEVELÉSI ÉV ÓVODAI FELVÉTEL ELJÁRÁSRENDJÉRŐL

Tisztelt Szülők!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (1) és (1a) bekezdése alapján, a 86/2024. (III. 21.) Ök. határozatra figyelemmel, a 2024/2025-ös nevelési évre történő beiratkozásról Cegléd valamennyi önkormányzati fenntartású óvodájára vonatkozóan az alábbi információkat tesszük közzé:

Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024/2025. nevelési évre az óvodai beiratkozást valamennyi önkormányzati fenntartású óvodájában

2024. május 6. (hétfő) 8-18 óra között 
2024. május 7. (kedd) 8-18 óra között tartja.

E napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2024. augusztus 31. napjáig betöltik a harmadik életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Ha a gyermek 2024. augusztus 31. után tölti be a 3. életévét, a jelentkezést befogadjuk, de a felvétel lehetőségét abban az esetben vizsgáljuk meg, ha az óvodaköteles korú gyermekek elhelyezése után marad szabad férőhely.

  • Beiratkozni személyesen, a gyermek lakóhelyéhez legközelebbi óvodában lehet 2024. május 6-7-én 8-18 óra között, kitöltött jelentkezési lap benyújtásával.
  • Amennyiben a szülő/gondviselő az elektronikus jelentkezési formát választja, a jelentkezési lapot a mellékletekkel együtt e-mailben kell megküldenie 2024. május 7-éig az óvoda alábbi e-mail címére: JELENTKEZÉSI LAP beszerezhető az óvodákban, vagy letölthető a https://cegled.asp.lgov.hu oldalról.

Óvodai beiratkozás helye, e-mail címe:

Intézmény neveCíme:E-mail címe:
Lövész Utcai Óvoda2700 Cegléd, Lövész u. 2.loveszovoda@t-online.hu
Malom Téri Tagóvoda2700 Cegléd, Malom tér 1.malomteriovoda@gmail.com
Pesti Úti Óvoda2700 Cegléd, Pesti út 10.pestiovi@t-online.hu
Köztársaság Utcai Tagóvoda2700 Cegléd, Köztársaság u. 18.koztovi@t-online.hu
Széchenyi Úti Óvoda2700 Cegléd, Széchenyi út 14.szechovi@t-online.hu
Budai Úti Tagóvoda2700 Cegléd, Külső-Budai út 10.budaiutiovi@gmail.com
Deák Utcai Tagóvoda2700 Cegléd, Deák u. 1.deakter@flash-net.hu
Ugyeri Tagóvoda2700 Cegléd, Ugyer Külterület 066/2ugyeriovi@gmail.com

 A jelentkezési dokumentumokat elektronikusan, folyamatosan fogadjuk.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított érvényes személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya);
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya) és TAJ kártyát;
  • gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményt;
  • halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetén az ezt igazoló dokumentumokat: jegyzői határozat, gyámhatósági határozat;
  • amennyiben a gyermek nem Magyarországon született, magyar állampolgárságát és/vagy itt tartózkodását, valamint óvodai ellátását lehetővé tevő iratokat (anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ kártya, szülő tartózkodási engedélye, munkavállalási engedélye).

Az e-mailben kézbesített jelentkezéssel a szülő/gondviselő hozzájárul a közölt adatok jelentkezési eljárás során történő felhasználásához. Az óvodába felvételt nem nyert gyermekek adatait az adatkezelési időszak eltelte után 30 nappal töröljük az óvodai nyilvántartásokból.

Az óvodában történő jelentkezés nem garantálja egyúttal az oda történő felvételt: a gyermek óvodai elhelyezésekor – a várható túljelentkezések miatt – nem tudunk kötelezettséget vállalni arra, hogy minden esetben a szülő/törvényes képviselő által megjelölt intézménybe sikerül elhelyezni a gyermeket.

Az óvodák pedagógiai programjai és működési dokumentumai megismerhetők az intézményi honlapokon. Az óvodák életének kiemelkedő eseményeiről, a honlapjukon vagy a Ceglédi Városi Televízió online archívumában is találnak felvételeket.

Az óvodákban a 2024/2025. nevelési évben – hétfőtől péntekig – a napi nyitva tartás ideje a következő:

Intézmény neveNapi nyitva tartás
Lövész Utcai Óvoda600 – 1700
Malom Téri Tagóvoda600 – 1700
Pesti Úti Óvoda600 – 1700
Köztársaság Utcai Tagóvoda600 – 1800
Széchenyi Úti Óvoda600 – 1700
Budai Úti Tagóvoda530 – 1700
Deák Utcai Tagóvoda600 – 1700
Ugyeri Tagóvoda630 – 1630

1. Az óvodakötelezettségről:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) rögzíti, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai nevelésben vesz részt.

Az Oktatási Hivatal április 16-áig értesítést küld azon gyermekek lakcímére, akiknek 2024. augusztus 31-éig óvodakötelezettsége megkezdődik (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet).

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.

Az óvodába a 2024/2025-ös nevelési évre a 2021. augusztus 31-éig született gyermek beíratása kötelező. Az e határnapig született gyermekek 2024. szeptember 1-jétől óvodakötelesek.

Amennyiben gyermeküket másik településen íratják óvodába, a jogviszony létrejöttéről igazolást kérünk benyújtani a felvételt biztosító óvodától a kötelező felvételt biztosító ceglédi óvoda igazgatója részére.

1.1 Az óvodák felvételi körzetének utcajegyzéke:

Felvételi körzet tekintetében a nyolc önkormányzati óvodai intézményegységnek nyolc kijelölt saját körzete van Cegléden belül. A köznevelési törvény kimondja, hogy az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

lakóhely szerinti körzetes óvoda, amely kötelező felvételt biztosít, megtalálható az Oktatási Hivatal honlapján: https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Indexfelvételi körzet utcajegyzéke letölthető https://cegled.asp.lgov.hu oldalról.

1.1.1 Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű különleges bánásmódot igénylő gyermekek óvodai felvétele:

Intézmény neve:Címe:
2700 Cegléd
Alapító okirat szerinti jogosultság:
Lövész Utcai ÓvodaLövész u. 2.Mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermeket látja el.
Malom Téri TagóvodaMalom tér 1.Beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekeket látja el.
Pesti Úti ÓvodaPesti út 10.Mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermeket látja el.
Köztársaság Utcai TagóvodaKöztársaság u. 18.Beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermeket látja el.
Széchenyi Úti ÓvodaSzéchenyi út 14.Mozgásszervi, érzékszervi fogyatékos (ép értelmű önállóan közlekedő, gyengénlátó, nagyothalló), beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermeket látja el.
Budai Úti TagóvodaKülső-Budai út 10.Érzékszervi fogyatékos (ép értelmű önállóan közlekedő, gyengénlátó, nagyothalló), beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermeket látja el.
Deák Utcai TagóvodaDeák u. 1.Beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) gyermeket látja el.
Ugyeri TagóvodaUgyer Külterület 066/2

 1.1.2 Cegléd Város Önkormányzatának alapító okirat szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodája nincs.

2. Felmentési lehetőség

2.1 A Pest Vármegyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatala a szülő kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az Óvodai nevelés alóli felmentés kérelem nyomtatványt a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási kormányhivatalhoz kell benyújtani: Pest Vármegyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Hatósági Osztály 2700 Cegléd Kossuth tér 1.

A felmentési kérelmek benyújtásának határideje: 2024. április 15.

3. Külföldi tartózkodás bejelentése

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének – jogszabályban előírt – utolsó határnapját (2024. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2024. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője – ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti – előzetesen köteles értesíteni az óvodaigazgatót is.

A külföldön való óvodáztatás bejelentését az alábbi címre kell beküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály (1363 Budapest Pf.: 19.)

Amennyiben a bejelentő szülő rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, az űrlap kitöltése után a rendszer által legenerált PDF bejelentő lapot a https://niszavdh.gov.hu oldalon az ügyfélkapus felhasználói adatok megadásával digitálisan hitelesíteni lehet, és az így hitelesített PDF bejelentő lapot kell megküldeni az adatszolgaltatas@oh.gov.hu e-mail címre. Ebben az esetben nem kell postára adni a bejelentést.

A bejelentési kötelezettség teljesítésének határideje: 2024. június 4.

Az Oktatási Hivatal figyelemmel kíséri a Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítését, és bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelezettségének.

4. Az óvodai felvételről

Az óvoda köteles a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, ellátási körzetében lakóhellyel rendelkező azon gyermekek elhelyezéséről gondoskodni, akiknek ellátását a fenntartó az intézmény Alapító Okiratában felvállalta. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető.

Az óvoda köteles azt az óvodaköteles korú gyermeket felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, tankötelessé válik abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betölti.
Az óvodai felvételek során a hatályos eljárási szabályokat kell alkalmazni. A nem óvodaköteles korú gyermekek felvételének lehetőségét csak abban az esetben vizsgáljuk meg, ha az óvodaköteles korú gyermekek elhelyezése után marad szabad férőhely.
Az óvodai felvételről, átvételről, illetve az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodaigazgató dönt.

A felvételi döntésről az óvodaigazgató 2024. június 7-éig
írásban értesíti a szülőket. 
(A felvételről szóló értesítéseket e-mailen, az elutasító határozatokat postai úton is kézbesítjük.)

A nevelési év első napja 2024. szeptember 1.
utolsó napja 2025. augusztus 31.

A nem önkormányzati fenntartású (egyházi) óvodákba történő beiratkozás a fenntartójuk által meghatározott időben és módon történik.

Figyelem!

A szülő vagy törvényes képviselő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a hirdetményben meghatározott időpontban.

Az óvoda igazgatója
a) az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését levélben vagy elektronikus úton történő kézbesítéssel,
b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja legkésőbb: 2024. június 7.
Az óvodaigazgató felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni. A szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat.

Az eljárást megindító kérelmet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (Cegléd, Kossuth tér 1.) jegyzőjének (dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző) címezve, de a döntést hozó óvoda címére kell kézbesíteni. Az óvodaigazgató az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával – elbírálás céljából – a fenntartóhoz küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el.

Cegléd, 2024. március 27.

Dr. Csáky András sk.
polgármester