Új!Elindult honlapunk!

Városháza

Idén is pályázhat járdaépítésre

7 Mins read

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet
2024. évi költségvetésében biztosított forrásból járdaépítés és járdafelújítás
támogatására

Pályázat célja:
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a járdák építésének és felújításának támogatásáról szóló 6/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot hirdet a lakossági önerőből történő járdaépítés és járdafelújítás támogatására.

Pályázatot nyújthat be:
Járdafelújítás, valamint járdaépítés támogatására kérelmet nyújthat be Cegléd város belterületén – a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet szerinti üdülőterületek és gazdasági építési övezetek kivételével – a járdával kiszolgált vagy kiszolgálandó ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlannal más jogcímen rendelkezni jogosult, továbbá az ingatlan az ingatlana előtti közterületi járdaépítéshez vagy járdafelújításhoz.
A kérelem kapubejáró, garázsbejáró, gépkocsibejáró burkolatának költségét nem, csak az azon áthaladó járdaszakasz költségeit tartalmazhatja.

A támogatás mértéke:
A támogatás mértéke – járda építése vagy felújítása esetén egyaránt –bruttó 12.000 Ft/m2, de legfeljebb bruttó 500.000 Ft.
A támogatás vissza nem térítendő támogatásként, utófinanszírozás formájában nyújtható.

Pályázat benyújtása:
A kérelmek írásban, egy eredeti példányban folyamatosan, a költségvetésben biztosított forrás erejéig nyújthatók be. A pályázat benyújtható postán vagy leadható személyesen a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Közbiztonsági Irodájánál (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.)

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a Rendelet 1. melléklete szerinti hiánytalanul kitöltött adatlapot,
b) a Rendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozatot,
c) a Rendelet 3. melléklete szerinti főépítészi nyilatkozatot, amennyiben a járdaépítés, járdafelújítás Cegléd város településkép védelméről szóló 37/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet
ca) 1. melléklete szerinti ingatlant érint,
cb) 2. melléklete szerinti településkép védelme szempontjából kiemelt területek közül a műemlék területén, a műemléki környezetben és a történelmi emlékhelyen elhelyezkedő ingatlant, vagy
cc) 10. mellékletében felsorolt helyszíneken elhelyezkedő ingatlant érint.

Nem adható támogatás azon kérelmező részére:
a) aki a 7. § (1) bekezdésben meghatározott jogosultak körébe nem tartozik,
b) akinek a kérelme a 7. § (4) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzést megelőzően
megkezdett beruházás megvalósítására irányul,
c) akinek a kérelme műszakilag nem indokolt járdaszakaszok felújítására irányul,
d) akinek a kérelme önkormányzati vagy közműszolgáltató által tervezett beruházással érintett területeken történő járdaépítésre vagy felújításra irányul,
e) akinek a kérelme az önkormányzat által az elmúlt öt évben támogatott járdaépítésből vagy járdafelújításból megvalósult járda újjá építésére vagy felújítására irányul,
f) aki a kérelme benyújtását megelőző egy éven belül az önkormányzattal e rendelet 9. §-a szerint támogatási szerződést kötött, de a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette,
g) aki a kérelme szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a kérelem benyújtásakor és az hitelt érdemlően bebizonyosodik,
h) akinek a kérelme a 7. § (3) bekezdésben felsorolt dokumentumok valamelyikét – a hiánypótlási felhívás és a hiánypótlás teljesítésére irányadó határidő letelte ellenére – nem vagy hiányosan tartalmazza
i) akinek az önkormányzattal szemben adótartozása áll fenn
j) akinek az önkormányzattal szemben egyéb lejárt fizetési kötelezettsége áll fenn

Műszaki, kivitelezési előírások:
a) a térkő burkolat legalább 6 cm vastagságú gyalogos forgalomra és legalább 8 cm vastagságú a gépkocsi behajtókhoz, bevibrálva és betongerendába fektetett zárt szegéllyel ellátva,
b) a beton burkolat esetében a járda legalább 10 cm, legfeljebb 15 cm vastagságú sóderágy alapon, legalább 12 cm vastagságú, C-12 minőségű simított betonból készülhet, dilatációkkal,
c) öntött aszfalt burkolat esetén legalább 10 cm, legfeljebb 15 cm vastagságú sóderágy alapon, legalább 10 cm vastagságú soványbeton, 3 cm ÖA5 aszfalt kopóréteg terítése, bitumenes emulzió permetezéssel, dilatációkkal,
d) az ágyazó réteg 3-5 cm vastag tömörített folyami homok, vagy 2-4 cm bazaltzúzalék,
e) az alépítmény legalább 10 cm legfeljebb 15 cm vastag, rétegenként tömörített homokos kavics ágyazat (sóderágy) vagy kellően tömörített 0-35-ös zúzottkő, vagy kellően tömörített darált beton 10 cm vastag CKT soványbeton alappal, gépkocsi behajtókhoz minimum 15 cm vastagságú vagy teherbíró betonfelület,
f) olyan utcában, ahol járdaépítésre első alkalommal kerül sor, az építendő járda minimum 1,5 méter szélességű, míg ahol már egyes szakaszokon a járda megépült, ott – az egységes utcakép miatt – azonos szélességben építendő a hiányzó járda is,
g) a járdában lépcső nem helyezhető el, a járda hosszanti esése nem haladhatja meg a 8%-ot,
h) az elkészült járda és környezete csapadékvíz-elvezetéséről szabályszerűen gondoskodni kell.

A megépítendő vagy felújítandó járda a 7. § (3) bekezdés c) pont ca)-cc) alpontjai szerinti területen kizárólag a hivatal által jóváhagyott anyaghasználattal (anyag, szín, rakásminta) készülhet, a csatlakozó járdaszakaszokhoz történő igazodással, figyelemmel Cegléd város településkép védelméről szóló 37/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet előírásaira. 
Az önkormányzat által elhelyezett, régi négyszögletű járdalapok felszedése esetén – épségük megőrzése érdekében – különös körültekintéssel kell eljárni, azok elszállításáról az önkormányzat, mint tulajdonos saját költségén gondoskodik.

A kivitelezés határideje:
A kivitelezést a támogatási szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül be kell fejezni. A munkakezdést, továbbá a beruházás befejezését a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Közbiztonsági Irodáján be kell jelenteni (06-53/511-447; 06-53/511-426 lazar.peter@cegledph.hu) be kell jelenteni.

Hiánypótlás:
A beérkezett kérelmeket a hivatal nyilvántartásba veszi, szükség esetén a hiányok pótlására a kérelmezőt – határidő megjelölésével – írásban felszólítja. A hiánypótlási felszólításban megjelölt határidő jogvesztő, annak elmulasztása vagy nem teljes körű hiánypótlás estén a bizottság a kérelmet elutasítja.

Támogatás folyósítása:
Az elnyert támogatás a kérelmező részére a kérelemben szereplő munkák teljes körű elvégzésének és kifizetésének, a műszaki és esztétikai feltételek maradéktalan
megvalósulásának a Rendelet 11. § (3) bekezdés szerinti igazolását követően kerül folyósításra. Az elszámolás a kérelmező nevére és a megvalósított műszaki tartalomra – formailag megfelelően és hiánytalanul – kiállított számla és a kifizetést igazoló bizonylat egyidejű bemutatása mellett történik. A pénzügyi elszámolást a megítélt támogatási összeg erejéig kell benyújtani.
A támogatás szempontjából elismerhető költségként kizárólag azon tételek kerülhetnek feltüntetésre, amelyek a beruházás végrehajtásához elengedhetetlenül szükségesek voltak. Amennyiben az elszámolás során a kérelmező által benyújtott számlán szereplő összeg nem éri el a támogatási szerződésben megjelölt elszámolandó költséget, de a megvalósult műszaki és esztétikai tartalom megegyezik a kérelemben jóváhagyott műszaki és esztétikai tartalommal, a támogatási szerződésben szereplő összeg az eltérés arányában csökkentésre kerül, és az így csökkentett összeg kerül kifizetésre a kérelmezőnek.

A pályázati kiírás, pályázati adatlapok elérhetősége, tájékoztatás:
A pályázati feltételek és a pályázati adatlapok elérhetőek a https://cegled.asp.lgov.hu/ Pályázatok rovatban.
A pályázattal kapcsolatban tájékoztatás, felvilágosítás kérhető telefonon, e-mailen vagy előzetesen egyeztetett időpontban személyesen.
Telefonszám: 53/511-447, 53/511-426
E-mail cím: lazar.peter@cegledph.hu
Cím: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

A járdák építésének és felújításának támogatásáról szóló 6/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet, valamint a Cegléd Város településkép védelméről szóló 37/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet a https://cegled.asp.lgov.hu/ honlapon az Önkormányzat/ Rendeletek menüpontban érhető el.