Új!Elindult honlapunk!

Városháza

Óvodába történő jelentkezés a 2021/2022-es nevelési évre

3 Mins read

Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy az önkormányzat által fenntartott óvodákba a 2021/2022. nevelési évre történő beiratkozás időpontja:

2021. május 4. és 5. napja.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai nevelésben köteles részt venni.

A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre és az EMMI 19/2021. határozatára tekintettel, a beiratkozás időpontjában a szülőknek nem kell személyesen megjelenniük az intézményben. A gyermek óvodai nevelésének első napján kell bemutatni a beiratkozáshoz egyébként szükséges iratokat.

Az óvodai jelentkezéshez a Jelentkezési lap a 2021/2022. nevelési évre Cegléd Város Önkormányzata által fenntartott óvodákba című nyomtatványt kell kitölteni. A kitöltött jelentkezési lapot az óvoda részére 2021. május 5-éig e-mailben, csatolt dokumentumként küldje meg! Akinek a jelentkezés elektronikus úton történő megküldésére nincs lehetősége postai úton, papír alapon, lezárt borítékban az óvodai intézményegység postaládájába helyezze el!

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 2021. június 4-éig dönt, és erről írásban értesíti a szülőt.

Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, amelyet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda elektronikus címére kell megküldeni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Az óvodai jelentkezésre vonatkozó részletes információk, a Jelentkezési lap és egyéb nyomtatványok, valamint az önkormányzat által fenntartott óvodák körzetjegyzéke letölthető a www.cegled.hu honlapról.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről szintén a www.cegled.hu oldalon tájékozódhatnak a szülők.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének – jogszabályban előírt – utolsó határnapját (2021. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2021. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, az illetékes járási kormányhivatal járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az óvodai beiratkozás részletes tájékoztatója megtalálható a www.cegled.hu honlapon,

valamint a székhely óvoda weboldalán.

Részletes hirdetmény az óvodai beiratkozásról 2021/2022 nevelési évre

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók

  1. Jelentkezési lap 2021
  2. Munkáltatói igazolás 2021
  3. Felvételi körzet utcajegyzéke 2021
  4. Eljárást megindító kérelem 2021
  5. Kérelem felmentésre 2021 (CJ Hivatal nyomtatványa)