Új!Elindult honlapunk!

Közélet

Köszöntötték a pedagógusokat

17 Mins read

A Kossuth Művelődési Központ színházterme adott otthont a ma délután megtartott Városi Pedagógusnapi rendezvénynek. Cegléd Város Pedagógiai Díjban részesült Czigány Károlyné, a Szent Kereszt katolikus Általános Iskola és Magyarok Nagyasszonya Katolikus Óvoda tagóvoda vezető-helyettese, óvodapedagógus; Etédiné Kovács Mária, a Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola biológia-földrajz szakos tanára; valamint Czinege Imre, a Bem Iskola nyugalmazott igazgatója. 

Apáczai Csere János-díj miniszteri kitüntetés

Rangos elismerésről kaptunk hírt az elmúlt év végén, a covid vírus tombolása idején. A bezártságot követően holnap lesz az a nap, amikor Téren Gizella Gyöngyi az Ugyeri Tagóvoda tagintézmény-vezetője átveheti az Apáczai Csere László-díj kitüntetést. Az Apáczai Csere László-díj kiemelkedő hatású oktatási-nevelési- munkáért, a köznevelés területén kifejtett szakmai munkáért járó elismerés, melyet Pedagógus Nap alkalmából adományoz az Emberi Erőforrások minisztere.

Téren Gizella Gyöngyi

1980-ban érettségizett a nagykőrösi Arany János Óvónőképző Szakközépiskolában. Érettségitől napjainkig életfeladataként jelenik meg az óvodás korosztállyal való foglalkozás, kiemelten a hátrányos helyzetű gyermekekkel és családjaikkal való törődés.

Az önképzést szívügyének tartotta, nagy gondot fordít szakmai ismereteinek bővítésére. Az Eszterházy Károly Főiskolán, pedagógia szakon diplomázott majd az ELTE neveléstudományi mesterképzésén a mesterfokozatot is megszerezte. A Budapesti Műszaki Egyetemen közoktatás vezetői szakvizsgát tett.

A pedagógus életpálya modell bevezetésével az elsők között szerezte meg a mesterpedagógus minősítést.

Városi és országos fórumokon is továbbképzéseket és előadásokat tartott. Több alkalommal szervezett és vett részt kerekasztal megbeszéléseken és szakmai fórumokon, amelyek a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére irányultak.

2008-tól látja el a Cegléd melletti Ugyeri tanyavilágban megnyílt tagóvoda vezetését, melynek sajátossága, hogy az ott élő népesség főként roma származású lakosságból tevődik össze.

Nevelőmunkájában nagy hangsúlyt kap a művészeti nevelés, és a mozgásfejlesztés, amely a tapasztalatai szerint pozitív hatást gyakorol az anyanyelvi és az értelmi képességek fejlődésére. A hátrányos helyzetű gyermekek esetében kiemelten fontosnak tartja a szociális emocionális készségek fejlesztését.

A cigánykultúra értékeit sikerült bevarázsolnia az óvodába, ahol a szülők bevonásával táncpedagógusok segítségével, cigánytánc oktatását, népviselet bemutatását, hangszerek megismerését valósította meg.

Munkája pedagógusként és vezetőként is példaértékű követendő minta. Gratulálunk!

CEGLÉD VÁROS PEDAGÓGIAI DÍJAK:

Cegléd Város Pedagógiai Díja adományozható a Cegléden lévő nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pedagógusoknak, akik kiemelkedő eredményt értek el az óvodai, iskolai oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás területén, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, valamint példamutató magatartást tanúsítanak a közösségi és magánéletben.

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Humán Bizottság javaslatát figyelembe véve, 2021-ben „Cegléd Város Pedagógiai Díja” kitüntetést adományozott:

Czigány Károlyné – tagóvodavezető-helyettes óvodapedagógus – Szent Kereszt katolikus Általános Iskola és Óvoda Magyarok Nagyasszonya Katolikus Óvoda

Középiskolai tanulmányait Budapesten a Kossuth Zsuzsa Egészségügyi és Óvónői Szakközépiskolában végezte, majd a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán szerzett óvodapedagógusi oklevelet.

Munkáját pályakezdő kora óta nagy lelkesedéssel, komoly szakmai igényességgel, példaértékű odaadással végezte. Gyermekszeretete, lelkiismeretes munkavégzése miatt a szülők, és a munkatársak egyaránt szerették és tisztelték. Negyven éves pedagógiai munkássága során sokszor részesült városi elismerésekben.

Szívügye volt a néphagyomány éltetés, a népi kismesterségek, a kézművesség megismertetése, megszerettetése az óvodában. E területeken példa értékűen sok önképzésben, továbbképzésen vett részt. Munkaközösség-vezetői teendőket is ellátott több mint húsz éven át, egészen napjainkig.

Nélkülözhetetlennek tartotta a magyar hagyományok átadását és a nemzeti öntudat alapozását a neveltekben. Nagyfokú lelkiismerettel segítette sok éven át a pályakezdő, fiatal munkatársakat, mentori támogatással. Elengedhetetlennek tartotta az egészséges életmódra nevelés, mozgás megszerettetése a gyermekekkel. Kiemeltem szorgalmazta az úszás, vízhez szoktatás óvodai bevezetését és a vízilabda sport népszerűsítését. Ebben neveltjei kimagasló eredményeket értek el.

2012-ben fenntartóváltás következtében a ceglédi Szent Kereszt Katolikus Iskolához került az óvoda, ahol a katolikus keresztény szellemiség lelkiismeretes szolgálatát is készséggel vállalta.

2021-ben 40 éves jubiláns az intézményünkben. Munkája során mindig a gyermekek érdekeit tartotta szem előtt, nagyon sokat tett a felnőtt közösségért, szívesen vállalt plusz feladatokat az intézményért.

Az emberi kapcsolataiban: példamutatóan jellemes, korrekt és szeretetteljes.

Czigány Károlynénak (Zsuzsikának), a több évtizeden át végzett szakmai munkája, erkölcsi tartása példaértékű. a szárnyai alatt nevelkedett kisgyermekeknek átadott értékei kiemelkedőek.

A magyar óvodapedagógia szolgálatában kifejtett értékes szakmai tevékenysége elismeréseként tünteti ki Cegléd Város Önkormányzata 2021-ben Cegléd Város Pedagógiai Díjjal.

Etédiné Kovács Mária biológia-földrajz szakos tanár – Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola

2020. augusztusától dolgozik a Táncsics Iskolában. Tanári diplomáját a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem tanárképző karán szerezte 1982-ben. Már kisiskolásként vonzotta a pedagógusi pálya. Középiskolásként nagy érdeklődéssel fordult a természettudományos tantárgyak – kémia, biológia, földrajz – felé, és a kőszegi gimnáziumban eltöltött évek során egyre erősödött benne az elhatározás, hogy a biológia és a földrajz tantárgyak tanítását fogja választani élete hivatásául. Széles érdeklődési köre az, ami pályakezdése óta a szakma és a kollektíva legjobbjai közé emeli őt.

Precíz, pontos, megbízható nevelő. Fegyelmezett, lelkiismeretes munkavégzés jellemzi, kötelességtudata példaértékű. Környezetére rendkívül igényes, és ezt az attitűdöt igyekszik töretlen buzgalommal átadni tanítványainak is.

Aktív részt vállal az iskola környezetének szépítésében, mely tevékenységhez kedvesen határozott nevelői hozzáállásával mindig sok tanítvány csatlakozását éri el. Az általa képviselt és közvetített emberi és szakmai értékrend kollégái számára követendő példa.

Éveken át az iskola reál munkaközösségének vezetője volt. Feladatának tekintette a természettudományos tantárgyakban rejlő lehetőségek magas szintű tanórai és tanórán kívüli kiaknázását.

Gyermekközpontú előadásokkal kombinált ásványkiállítást szervezett az iskolában, és minden egyéb lehetőséget megragad, hogy a tanulók természettudományos érdeklődését felkeltse és fenntartsa.

Adminisztrációs feladataiban naprakész. Óráin kiemelt hangsúlyt fektet az összefüggések felismertetésére és a problémamegoldó gondolkodásra, a rendszeres, fegyelmezett munkavégzésre. A természet iránti rajongása, az egészséges életmód népszerűsítése, a természet- és a környezetvédelem iránti elkötelezettsége áthatja mindennapi oktató-nevelő munkáját. Versenyek, rendezvények, változatos és színvonalas iskolai és iskolán kívüli programok szervezései, lebonyolításai fűződnek a nevéhez. Tanítványai komoly sikereket érnek el különböző szintű megmérettetéseken.

Feladatot soha nem került ki, soha nem mond nemet, legyen szó program szervezéséről, kolléga helyettesítéséről, vagy átvállalt ügyeletről. Kedves, szeretetreméltó egyéniségével, mosolygós közvetlenségével, segítőkész empatikus hozzáállásával kollégái között is rendkívüli megbecsülésnek és népszerűségnek örvend. Elkötelezett az iskolája, az iskolai nevelés és oktatás, a pedagógus hivatás iránt. Az intézmény alkalmazotti közösségének megbecsült tagja.

Elhivatott, lelkiismeretes pedagógiai munkája elismeréseként részesül 2021-ben Cegléd Város Pedagógiai Díja kitüntetésben.

Czinege Imre – nyugalmazott igazgató

A Gimnázium igazgatóhelyettesi beosztásából, humán szakos tanárként, 34 évesen került az Ipari Szakmunkásképző Intézet élére, egy akkor még olyan kis iskolába, melynek a középiskolához méltó hagyományai sem voltak, amilyen például a szalagavató és a ballagás. Minden erejével azon dolgozott, hogy a szakmunkásképzőnek méltó helye legyen a ceglédi középiskolák sorában.

Iskolateremtő munkájában segítséget jelentett, hogy öt évvel később, 1971-ben átköltözhettek a minden igényt kielégítő új épületbe, a Hold utcába. A megüresedett épület a kereskedelmi és vendéglátóipari szakmák képzésének adott helyt, és a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola önálló jogi személlyé válásáig, 1977-ig az ottani igazgatói feladatokat is ellátta, azzal a megbízatással, hogy alakítsa ki az önállóvá válás személyi feltételeit.

Bár egy időszakban a megye 8 szakmunkásképző intézménye tartozott a ceglédi intézethez, a megnövekedett feladatok ellátása közben sem feledkezett meg a kezdeti célról, hogy az ekkor már Bem József nevét viselő iskola minél szélesebb képzési lehetőséget nyújtson a szakmát tanulni vágyó fiatalok számára.

Irányítása alatt létesültek tanműhelyek Cegléd nagyobb ipari és mezőgazdasági üzemeiben, de saját festő- és asztalos tanműhellyel is büszkélkedhetett az iskola. Volt időszak, mikor 30 szakma képzésére volt igény a körzetben és ennek személyi és tárgyi feltételeit is sikerült megteremtenie.

Igazgatói működése alatt az iskola folyamatosan gyarapodott, mind tanulói létszámban, mind az oktató-nevelő munkában résztvevők számában. Bevezettek olyan új képzési formákat, melyek egyre több tanulót vonzottak az iskolába: esti tagozaton érettségizhettek a szakmunkás végzettséggel rendelkezők, később nappali tagozaton indult műszaki szakközépiskolai képzés és az érettségi után lehetőség nyílt a technikusi végzettség megszerzésére is. Ehhez újabb iskolaépületeket kapott az intézet, négy tantermet pedig az iskola építőiparban dolgozó diákjai építettek fel.

Igazgató úr az akkoriban újszerűnek minősülő kezdeményezéseket is támogatta. Az építőipari szakmákban tanuló diákok vállalkozási formában is dolgoztak a városi építkezéseken, ezzel is érdekeltté téve őket a minél jobb munkavégzésre. Az iskola tanulói több középület felújításában részt vettek, gyakran társadalmi munkában.

A diákélet támogatását nagyon fontosnak tartotta: irodalmi színpad, énekkar, hangversenybérlet, díjátadó a szakmai versenyeken kiválóan teljesítőknek, új szakosztályok indítása a diáksportban – mind-mind azt jelzik, hogy amit a kezdetekkor vállalt, a közel 30 év alatt maradéktalanul végrehajtotta. A szakképzés fontos szerepet játszik ma is a város életében és a Bemnek méltó helye van Cegléd középiskoláinak sorában.

Az Igazgató úr igazi innovatív vezetőként menedzselte az iskolát, ezért pályája elismeréseként Cegléd Város Pedagógiai Díj kitüntetésben részesítette önkormányzatunk.

AZ ÉV CEGLÉDI SZAKMAI TANÁRA DÍJA 2021 (Ceglédi Szakképzési Centrum díja)

Kovács Piroska okleveles közgazdász, közgazdásztanár

Tizenkét éve dolgozik a Ceglédi SZC Unghváry László Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskolában.

Tanári pályája során a kezdetektől eredményesen tanítja a szakmai tantárgyakat mind a kereskedelem, mind a turizmus-vendéglátóipar ágazatban.

Tudása színvonalas átadása mellett nagy hangsúlyt kap munkájában az osztályfőnöki tevékenység. Évek óta a Diákönkormányzat segítő tanáraként szervezi az iskolai programokat, rendezvényeket (Gólyatábor, Gólyanapok, Szalagavató, Ballagás, Diáknapok, stb.).

Évről-évre készíti fel tanítványait a különböző szakmai versenyekre, köztük az Ágazati Szakmai Érettségi Tantárgyak Versenyére is, személyes példájával inspirálva őket az igényes és szorgalmas munkára a minél eredményesebb szereplés érdekében. Kiváló szaktudása és példamutató oktatói tevékenysége alkalmassá tette arra, hogy munkaközösségének elismert tagja legyen. Az iskolában kollégái bizalommal fordulhatnak hozzá szakmai és szervezési kérdésekben egyaránt.

Kiváló munkája alapján kapta meg a Ceglédi Szakképzési Centrum az Év Ceglédi Szakmai Tanára díjat.

DÍSZOKLEVÉL

A Díszokleveleket azok a nyugdíjas pedagógusok kapják, akik diplomájukat 50, 60, 65, 70 évvel ezelőtt szerezték meg.

Tóth Lászlóné (Raj Mária) (Vas oklevél – 65) 

1960-tól nyugdíjazásáig a Földváry Károly Általános Iskolában dolgozott. Gyakorlati foglalkozásokon készítette fel a lányokat a háztartási ismeretekre, a fiúkat a szerelés rejtelmeibe vezette be az iskolai műhelyben. Lelkiismeretesség, a céltudatosság az emberi szeretet és megbecsülés jellemezte. Szaktárgyában mutatkozó eredményei szilárd tárgyi tudásban nyilvánultak meg. Tanítványai tisztelték, megbecsülték. Több éven keresztül az iskola gyermekvédelmi felelőse volt. Gyermekszeretete, a gyermekekhez való őszinte odafordulása jól bizonyította elkötelezettségét a pálya iránt és tudatos munkáját, ami végigkísérte életútját.

Balog Lászlóné (Arany díszoklevél – 50) 

1971. május 20-án szerzett földrajz-biológia szakos tanári oklevelet a Szegedi Tanárképző Főiskolán. 1978-ban kezdte pedagógusi pályafutását Cegléden, az akkori Mészáros Lőrinc Általános Iskolában, ahonnan 2009. január 23-án ment nyugdíjba. Tanítványai szerették, mert előadásaival, vetítéseivel, rajzaival, demonstrációs eszközeivel színesebbé tette óráit. Lídia néni szakköreit volt diákjai azóta is emlegetik. Tanári hivatását közmegbecsülésre méltóan teljesítette. Jubileumi Arany Diplomájához szívből gratulálunk!

Dr. Farkasné Kalocsay Ágnes (Arany díszoklevél – 50) 

Tősgyökeres Ceglédiként 1970-ben kapta kézhez óvónői diplomáját Kecskeméten. Tiszaligeten kezdett dolgozni, majd 1974-től a Széchenyi Úti Óvoda óvónője lett. Időközben elvégezte a rajz szakot, majd 1 év napközis nevelői tevékenység után a Mészáros iskolába került 1981-ben. Művészettörténetet oktatott és különös gondot fordított a változatos rajzórák megtartására. Munkáját felkészülten, a gyermekek szeretetével, tiszteletével végezte. Nyugdíjas éveire jó egészséget, megérdemelt pihenést kívánunk.

Nagy István (Arany díszoklevél – 50) 

1971-ben szerezte matematika-fizika szakos általános iskolai diplomáját. 1977-ben matematika szakos középiskolai tanári, majd 1999-ben számítástechnika szakos középiskolai tanári végzettséget szerzett. Oktató-nevelő munkájában a magasfokú szakmaiságra és igényességre törekedett, s ezt a szemléletet adta át kollégáinak, mint munkaközösség-vezető. Tehetséggondozásban, felzárkóztatásban sikerrel alkalmazta a differenciálást és új módszereket alkotott meg a tanulás élményszerűvé tétele érdekében. Közép- és emelt szintű érettségi elnökként is tevékenykedett. Kiemelkedő munkáját Az év matematika tanára díjjal ismerték el. Szakmai és emberi kvalitásai miatt tanítványai és kollégái mindvégig tisztelték és szerették, személyes példájával fiatal kollégáinak is mértékadó útmutatást adott.

PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM

Pedagógus szolgálati emlékérmet azok a pedagógusok kaphatnak az Emberi Erőforrások Minisztériumától, akik nyugállományba vonulnak, és legalább 25 évet töltöttek el a pedagógus pályán. A miniszter úrtól emlékérmet és oklevelet kaptak, mi pedig egy csokor virággal köszöntjük őket.

Czigány Károlyné – óvodapedagógus – Magyarok Nagyasszonya Katolikus Óvoda

Czinege Józsefné 

Ildikó, a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola német nyelvtanára. Munkájára a ki nem fogyó lelkesedés, nyitottság, komoly szakmai igényesség, az aktuális és modern pedagógiai módszerek alkalmazása a jellemző. Diákjai, a szülők és kollégái szerették, tisztelték. Szívügye a német nyelvoktatás népszerűsítése, a német nyelv elsajátíttatása. Elsők között lett mesterpedagógus és 2015-től tanfelügyeleti és minősítési szakértői feladatokat látott el. Mi volt számára a legfontosabb? A GYERMEK- az iskolában, az osztályaiban, a nyelvi órákon, a fiai otthon és a kis unokája, aki beragyogja leendő nyugdíjas éveit.

Kecskeméti Edit

Közvetlen, jó humorú személyiségével hosszú éveken át meghatározó tagja volt a Deák Utcai Tagóvoda közösségének, a szakmai értékek megalapozásának. A zene, és az ének, a csicsergő dalocskák az ő varázsnyelve az ovisokhoz! Mindig örömmel szívéből dalolt. Gyermekszeretete végig kísérte a hosszú évek pedagógiai munkájában. A gyermekekkel mindig határozott, következetes volt.

Prohászka Andrásné óvodapedagógus

A Széchenyi Úti Óvoda, egyik meghatározó, megbízható oszlopos tagja. Gyermekbarát személyisége, csendes játékra csábító attitűdje kedvelt és keresett pedagógussá tette. Szakmai felkészültsége, hivatástudata, lelkiismeretessége, következetessége, eredményeként szerteágazó feladatait maradéktalanul ellátja.

Szakmai elhívatottsága elismerésre méltó.

Szabó Jenőné  óvodapedagógus Deák Utcai Tagóvoda

Mosolygós, vidám lényével minden óvodás gyermeket és szülőt magával ragad. Közel negyven évig látta el az óvodapedagógusi munkakört egyetlen óvodában, kimagasló szakmai munkájával, többször teljesen egyedül.

Gyermekszeretete végig kísérte a hosszú évek pedagógiai munkájában. A gyermekekkel mindig határozott, következetes. Személyisége példa értékű fiatalabb kollégái előtt is. A szülőkkel való kapcsolatát a közvetlenség, segítőkészség, együttműködés jellemzi, amiért szülők, kollegák egyaránt nagyra becsülik.

Váradi Ida óvodapedagógus

2018 óta tagja a Széchenyi Úti Óvoda Budai Úti Tagóvodájának.

Munkájára a precizitás, pontosság, kollégáival szemben az önzetlen segítségnyújtás jellemző

A gyermekcsoportban a bizalmon alapuló, szeretetteljes légkör kialakítására törekszik, melyet végtelen szeretetével, türelmével és a gyermeki pozitívumok kiemelésével igyekszik elérni.

Fontos számára az új módszerek, ötletek felkutatása, és azok kipróbálása, beépítése a hétköznapokba.

Hajduné Gaál Mária 

A Losontzi István EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium pedagógusa, aki több éven át osztályfőnöki, gyermek – és ifjúságvédelmi feladatokat látott el az intézményben. Legfontosabb küldetése a fogyatékkal élő hátrányos helyzetű gyermekek megsegítése. Sikeres gyermekvédelmi munkájának köszönhetően, valamikor az intézményhez tartozó két lakásotthon irányításával is ellátta. A gyámi feladatok mellett a gyermekek mentálhigiénés megsegítése is szívügye volt. Pedagógusmunkáját a lelkesedés, a segíteni akarás, és a gyermekek feltétel nélküli elfogadása, szeretete jellemezte.

Lakosné Szebeni Lídia 

1980 óta első és második évfolyamos gyerekeket tanított a Táncsics Mihály Általános Iskolában. Precízsége a tanítói hivatás minden szegmensére kihatott. EI nem végzett feladat, meg nem oldott probléma nem maradhatott soha másnapra. Az évről évre megrendezett Táncsics estek színpadi háttérmunkájában aktív szerepet vállalt. A közösségért való elköteleződése, az alapítvány munkájának segítésében is megnyilvánult. Kívánjuk, hogy nyugdíjas évei is olyan aktívan teljenek, mint ahogy munkában eltöltött évei teltek.

Soósné Angyal Erzsébet 

A Táncsics Mihály Általános Iskolában 1986 óta tanított orosz nyelvet, magyart, történelmet, végül felsős napközis nevelő lett. Osztályfőnökként rendre az iskola legproblémásabb osztályait kapta. Sok-sok évig ő volt az iskola gyermekvédelmi felelőse. Jó kapcsolatokat épített ki és ápolt a gyermekjóléti szolgálattal, a gyámhivatallal és egyéb szervezetekkel. Generációk nevelkedtek szigorú, de mindig segíteni kész keze alatt. Határozott, temperamentumos fellépése biztonságérzetet adott gyereknek és felnőttnek egyaránt.

Takács Győzőné 

1994-től a Táncsics Népkör utcai épülete lett szinte a második otthona. Páratlan pedagógiai érzékkel bánt a szociális és tanulási hátrányokkal küzdő gyerekekkel, és szüleikkel is jól működő kapcsolatot alakított ki. A kislétszámú fejlesztő osztályokban egyéni módszereket vezetett be. A Népkör utcában informatika és könyvtárszobát alakított ki. A házi matematika versenyek anyagát mindig ő állította össze. Remek, melegszívű pedagógus ragyogó humorérzékkel. Ünnepekkor apró, személyre szabott ajándékkal kedveskedett kollégáinak. Kívánjuk, hogy nyugdíjas éveit minél tovább élvezhesse szeretett szabolcsi kertjében.

Dr. Salamon József Imre 

CEGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ELISMERŐ OKLEVELEI

Cegléd Város Önkormányzata Elismerő Oklevelet azok az önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézményben jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottak kaphatnak, akik a munkájuk során huzamosabb időn keresztül átlagon felüli teljesítményt értek el, vagy az adományozás évében kiemelkedő érdemeket szereztek.

Kissné Kocsi Mária tagóvoda-vezető

1999 óta a Lövész Utcai Óvoda Szép Utcai Tagóvodájában dolgozik, 2011 óta a Tagóvoda vezetői feladatokat is ellátja. Empatikus, energikus, rugalmas, a gyermekek érdekeit maximálisan szem előtt tartó vezető, aki feladatait nem munkának, hanem hivatásnak tekinti. Kedves, vidám, pozitív személyisége jó hatással van a gyermek- és felnőtt közösségre egyaránt. Munkabírása, gyermekszeretete, szakmai elhivatottsága kiemelkedő, példaértékű.

Petrányiné Simon Gabriella óvó néni

Példamutató, áldozatos tevékenységét 2012 óta végzi a Pesti Úti Óvoda Köztársaság Utcai Tagóvodájában. Oszlopos, lelkes, aktív tagja a nevelőközösségnek. Pedagógiai munkáját az önzetlenség, kitartás, elfogadó és támogató attitűd jellemezi. Kimagasló kreativitásával, segítőkészségével, nagy munka és teherbírásával példát állít kollegái elé. Igényes munkáját hivatásként, lelkiismeretesen, nagy szakmai hozzáértéssel végzi.

Szabó Jenőné óvodapedagógus

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük