Új!Elindult honlapunk!

Városháza

Újra ülésezett a testület

9 Mins read

Hosszú idő után először ülésezett Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

Az ülés elején a képviselők elfogadták a BÁCSVÍZ Zrt. és a DTKH Nonprofit Kft. 2020. évi mérlegbeszámolóját, valamint a „Ceglédi Mindennapi Kenyerünk” Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet tavalyi évi beszámolóját is.

Elfogadták a mai ülésen a veszélyhelyzetben meghozott polgármesteri döntésekről szóló beszámolót is. Mint ismert, a kihirdetett veszélyhelyzet alatt (2020. november 4. és 2021. június 14. között) a települési önkormányzat Képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolta, aki, mint elhangzott: az előterjesztéseket minden esetben a képviselők rendelkezésére bocsátotta, azokat véleményezték és ennek alapján hozta meg a döntéseket.

Módosították az óvodák nyári zárva tartása és ügyeleti rendjéről szóló határozatot, így az alábbiak szerint módosul az önkormányzat fenntartásában működő óvodák nyári nyitvatartási ideje:

ÓvodaZárva tartás ideje 2021.hónap, nap:Nyitva tartó ügyeletes óvoda
Lövész Utcai Óvoda06.28-07.09Szép Utcai Tagóvoda
Malom Téri Tagóvoda06.28-07.09Szép Utcai Tagóvoda
Szép Utcai Tagóvoda07.12-07.23Lövész Utcai Óvoda
   
Széchenyi Úti Óvoda06.28-07.09Deák Utcai Tagóvoda
Budai Úti Tagóvoda06.28-07.09Deák Utcai Tagóvoda
Ugyeri Tagóvoda06.28-07.09Deák Utcai Tagóvoda
Deák Utcai Tagóvoda07.12-07.23Széchenyi Úti óvoda
   
Pesti Úti Óvoda07.26-08.06Köztársaság Utcai Tagóvoda
Köztársaság Utcai Óvoda08.09.-08.19Pesti Úti Óvoda”

Az előterjesztés célja, hogy segítsék a szülők nyári gyermekelhelyezését, emellett elvégezhető legyen a tálaló konyhák, a mosdók tisztasági festése, valamint az intézmények teljes körű fertőtlenítése. (Ez különösen fontos, mert a járvány alatt, a kijelölt bázis intézmények folyamatos nyitva tartással biztosították a gyermekek intézményi ellátását.) A veszélyhelyzet következményeire tekintettel, a szülői igényeket figyelembe véve, az óvodák folyamatos nyitva tartását, a nyár folyamán a két hetes bezárást tartották indokoltnak azzal a kitétellel, hogy indokolt szülői igény esetén a székhely óvoda tagintézménye látja el a gyermekek felügyeletét.

Módosították a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletet. Ennek értelmében bevonják az Öregszőlő városrészben található közterületeket a hulladékelszállítási közszolgáltatásba. Az Irtvány és a Budai úti Strandbejárónál elhelyezett 1-1 hulladék gyűjtőpont felszámolásra kerül 2021. szeptember 1-jétől. Az elmúlt időszakban egyre nagyobb igény mutatkozott a lakosság részéről arra, hogy az Öregszőlő városrészben található utcák, valamint a Csemő-Zöldhalom határában található Károlyi dűlő kerüljön a hulladék elszállítási közszolgáltatással érintett közterületek közé. Ezáltal Cegléd e területein élők is igénybe tudják venni a hulladék elszállítási közszolgáltatást, hasonlóan a város más településrészein élőkhöz. Az Öregszőlő városrészben élők számára előre meghirdetett időpontban és helyszínen, lakossági fórum keretében biztosít lehetőséget a közszolgáltató a közszolgáltatási szerződés megkötésére. (A heti egyszeri zsákos gyűjtésben szereplő területek jegyzékét a városi honlapon található meg.)

Ingyenes tulajdonba adja az önkormányzat a Patkós Irma Művészeti Iskolát fenntartó Gobbi Hilda Színjátszó Alapítványnak a laktanya egy épületét. Az alapítvány azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az érintett ingatlan ingyenesen kerülhessen az alapítvány tulajdonába, az általa átvállalt állami feladat ellátása érdekében, közoktatási feladat végzésére.  Az alapítvány célja továbbra is az érintett épület felújítása az „Építsünk iskolát Közösen” program keretében és ott közoktatási feladat ellátása. Ennek megvalósításához elsősorban pályázati forrásokat kívánnak igénybe venni, melynél előnyt jelentene, ha az ingatlan saját tulajdonukban állna. Az önkormányzat az ingatlant szakgimnáziumi nevelés-oktatás elősegítése, szakmai képzési állami feladatok ellátása érdekében, oktatási kulturális és művészeti centrum kialakítása céljából adta ingyenesen tulajdonba. Az ingatlanra továbbá határozatlan idejű, de legalább 15 éves elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az önkormányzat javára.

Döntöttek a 2021. évi önkormányzati sporttámogatási keretösszegre beérkezett pályázatok elbírálásáról is, melynek összege 40 millió forint volt.

Egyirányú lesz a Teleki utca, Köztársaság és Puskaporos utca közötti szakasza – erről is döntöttek ma a képviselők. A Teleki utca szűk kialakítású, aminek kétirányú forgalmának levezető képességét az utca szélén, padkáján mindkét oldalon parkoló autók nagy száma erőteljesen akadályozza. Az utca a Rákóczi út felől fokozott nagy forgalmat vezet le a Puskaporos utca irányába. A kereszteződés alapvetően nehezen belátható, így a Köztársaság utcáról a Teleki utcába és onnan a Köztársaság utcára egy forgalmi sávba tudnak kanyarodni, kitérési lehetőség nincs a parkoló autók miatt, ami fokozott balesetveszélyt jelent minden ott közlekedőnek. Az utca jellemzően lakóterület, és az egyirányúsítás után az átmenő forgalom vélhetően csökken, illetve az egyirányúvá vált forgalom miatt az ott lakók és az utcán áthaladók részére a közlekedés könnyebbé, biztonságosabbá válik.

Támogatta a testület, hogy trafiboxot telepítsenek a Kossuth Ferenc utca és a Józsa Attila utca kereszteződéséhez. Az eszközt az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály, Közlekedésrendészeti Fejlesztési Osztály iránymutatásai alapján fejlesztették ki. Az érintett szekrény alkalmas arra, hogy a rendőrség által használt sebességmérő eszközt, ebben a fixen telepített kültéri szekrényben is alkalmazni lehessen. Több alternatíva közül a trafibox lehetséges helyszíneként a Kossuth Ferenc utca – József Attila utca találkozásánál lévő zöldterület került kijelölésre. A kijelölt terület jó belátást biztosít a szekrényben elhelyezett sebességmérőnek, nincs szükség parkolóhely megszüntetésére, az utcán parkoló autók nem zavarják a kamera kilátását, valamint az út túloldalán található térfigyelőkamera kellő visszatartó erő lehet, az esetleges rongálókkal szemben. A kivitelezést a cég 45 napra vállalta, a tényleges üzembe helyezést azonban az áramszolgáltató általi engedélyezési folyamat lassíthatja. A Trafibox fenntartási költségei minimálisak, a hozzá való sebességmérő kamerát a Ceglédi Rendőrkapitányság biztosítja.

Pályázatot nyújt be a város a Vidékfejlesztési Program pályázati lehetőségét kihasználva „Örkényi út fejlesztése Cegléden” címmel. A projekt költségigénye összesen 336.923.456.-forint, mely tartalmazza a kivitelezés, a közbeszerzés, nyilvánosság biztosítás, műszaki ellenőrzés és a projektmenedzsment költségeit. Az elnyerhető és igényelt támogatás 300.000.000.- forint, a maradék összeg önerőt az önkormányzat állja a projektben.

Kültéri, úgynevezett automata, okos illemhely létesül a Vörösmarty téren a mai döntés értelmében. A lakosság részéről számos igény érkezett, hogy szükséges lenne a területen egy nyilvános illemhelyet kialakítani. A teljes beruházás költsége mely tartalmazza a kétfülkés automata illemhelyet és a szükséges alapozási és közmű bekötési munkálatokat bruttó 35.142.436 -Ft.

Magyar Károly képviselő önálló indítványában kezdeményezte gyalogátkelőhely létesítését a Széchenyi úti Óvoda előtt. A grémium úgy döntött, hogy elfogadja a polgármesteri álláspontot, miszerint ő felkéri a Ceglédi Városfejlesztési Kft (CVF) vezetőjét, vizsgálja meg a Széchenyi úton az óvoda közelében a jogszabályoknak és útügyi szabványoknak megfelelő gyalogátkelőhely létesítésének lehetőségét. Ezt azzal indokolták, hogy a CVF már megkezdte az érintett területen a gyalogátkelőhely létesítésének megvizsgálását, mely keretében az út kezelőjével már több egyeztetésre sor került. Az önkormányzati hivatal munkatársai forgalomszámlálást is végeztek.  A gyalogos-átkelőhely létesítése és kijelölése hatósági intézkedéssel történik, a területileg illetékes közlekedési hatóság megkeresése már megtörtént.

Képviselői indítványt nyújtottak be Fehér István, Földi Áron, László Ágnes és Magyar Károly önkormányzati képviselők zöldhulladék lerakó udvar és komposztáló létesítése tárgyában. Az előterjesztők úgy fogalmaztak: „A keletkező zöldhulladék hatékonyabb, gazdaságosabb kezelése és a lakossági szolgáltatások bővítése miatt, javasoljuk, a korábban bezárt Külső-Kátai úti zöldhulladék lerakó újbóli megnyitását és ott komposztáló telep létesítését.” Ezen feladatok ellátására a VÁRVAG Nonprofit Kft. szervezetét javasolták kijelölni. A Kft. a tevékenység ellátásához rendelkezik megfelelő helyszínnel, lebetonozott, kerítéssel körbevett válogató udvarral – írták. A polgármesteri határozati javaslat szerint dr. Csáky András felvette a kapcsolatot a DTKH-val és arról tájékoztatott, hogy egy komposztáló üzem létrehozása 100-150 millió forintos beruházás, valamint, hogy a hulladékgazdálkodás területén jelentős változások várhatóak. Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II törvény a 2023-as esztendőben teljesen átalakítja a jelenlegi hulladékgazdálkodási feladatokat, mely során az állami hulladékgazdálkodási közfeladat az állam kizárólagos gazdasági tevékenységei közé kerül, azaz a módosítás megszünteti a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezéséért fennálló felelősségét. A hulladékgazdálkodási feladat a továbbiakban már nem a helyi önkormányzatok feladata lesz. A fentiek miatt egy, az önkormányzat által létesítendő komposztáló üzem, zöldhulladéklerakó teljes egészében a Magyar Állam tulajdonába kerülne át 2 éven belül. A fentiek miatt végül nem támogatták a zöldhulladék udvar és komposztáló városi önerőből történő létesítését.

Takátsné Györe Anett javaslata szerint zöldhulladék átvételi pont kialakításának lehetőségét kell megvizsgálni, ezt a javaslatot az előterjesztő frakció is befogadta és támogatta. Végül ezek alapján kiegészítették a javaslatot azzal, hogy nem támogatják a komposztáló önkormányzati önerőből való létesítését, viszont felkérik a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a DTKH-val zöldhulladék átviteli pont létrehozásáról. A DTKH képviseletében Szabó Gábor termelési vezető elmondta, hogy partnerek ebben.

Szintén önálló képviselői indítványt nyújtott be Kocsó Tamás bizottsági tag és Kónya Ágnes képviselő a Köztársaság utca és Dugovics utca sarkán található zöld terület funkciójának meghatározására. A testület arról döntött, hogy elfogadják a napirendi ponthoz készült tanulmányban körülírt keresztény, szakrális funkciót. A közterület elnevezéséről később születik döntés.

Zárt ülésen tettek javaslatot a képviselők a díszpolgári cím adományozására. A testületi ülésen született döntésekről részletesen a www.cegled.hu weboldalon tájékozódhat.