Új!Elindult honlapunk!

Városháza

Felhívás helyi adókkal kapcsolatosan

4 Mins read

Ezúton hívom fel a Tisztelt Lakosság, Adózóink figyelmét, hogy a 2023. évben történt ingatlan tulajdonviszonyokat érintő változásokról (Építményadóban, vagy Magánszemélyek kommunális adójában) 2024. január 1-jei állapotnak megfelelően az adóalanyoknak/tulajdonosoknak/haszonélvezőknek adatbejelentést kell teljesíteniük az önkormányzati adóhatóság felé.

Az ingatlanokat érintő helyi adókkal kapcsolatban az alábbi esetekben szükséges bejelentést tenni a tulajdonosnak:

  • adás-vétel ügylet,
  • tulajdonjog átruházás,
  • elhalálozás/öröklés,
  • haszonélvezeti jog bejegyzés, törlés
  • bérleti jog keletkezés/változás,
  • új építmény létesítése, elbontása

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint a helyi rendelet alapján építményadó adóalanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa.

Építményadó esetében adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a nem magánszemély tulajdonában álló lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, azok helyiségeinek rendeltetésétől, illetve hasznosításától függetlenül. Az építmény használatának szüneteltetése az adókötelezettséget nem érinti.

Kommunális adó fizetési kötelezettség terheli azt a magánszemély adóalanyt, aki adott naptári év első napján az ingatlan tulajdonosa, bejegyzett vagyoni értékű jog esetén, annak gyakorlására jogosult személy. Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemély adóalanyt is, aki telek tulajdonosa, valamit az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Több tulajdonos eseténvalamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak, illetve, a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában is lehetnek adóalanyok.

Új építmény esetében az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását, vagy a használatbavétel tudomásulvételét, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.

Az adókötelezettség a változás évének utolsó napjával szűnik meg kivéve, ha az épület az adóév első felében megszűnik, illetve bérleti jog esetén a jogviszony az év első felében történő megszűnésekor az adókötelezettség június 30-ig áll fent.

Az ingatlan nyilvántartásban történő változás átvezetés nem elegendő és nem helyettesíti az adatbejelentést. Bejelentési kötelezettség terheli mind az építmény, ingatlan eladóját, mind pedig az építmény, ingatlan vevőjét.

Az Önök adatbejelentésének adatai alapján az önkormányzati adóhatóság határozatban állapítja majd meg a fizetendő adót, illetve az adókötelezettség megszűnését.

Az adatbejelentési nyomtatvány benyújtásának kötelezettsége azokat terheli, akik/amelyek az építményadó vagy kommunális adó alanyának minősülnek és a tulajdonukban álló, illetve a vagyoni értékű jogukkal terhelt építmény, ingatlan fekvése Cegléd Város közigazgatási területén található. 

Építményadóban, vagy kommunális adóban azon adóalanyok/tulajdonosok/haszonélvezőknek, akiknek az építményükkel, ingatlanukkal kapcsolatosan bármilyen adóztatást érintő változás történt 2023. évben, arról 2024. január 15-ig adatbejelentést kell teljesíteniük az önkormányzati adóhatóság felé.

A gazdálkodó szervezeteknek (társaság, egyéni cég és egyéni vállalkozó stb.), elektronikus formában kell az adatbejelentést megtenniük. Magánszemélyek az adatbejelentést megtehetik ugyancsak elektronikus formában, Ügyfélkapun keresztül, vagy személyesen, illetve postai úton az adóhatóság részére.

Az Elektronikus önkormányzati portál:  https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap /

Magánszemélyek – akik nem választják az elektronikus kapcsolattartást – a szükséges nyomtatványokat az Önkormányzat honlapján https://www.cegled.hu/  Hivatal ► Ügyfélszolgálat ► Nyomtatványok ► Adóügyek menüpontból tölthetik le.

Az e-ügyintézésről részletes tájékoztatást a honlapunkon a Dokumentumok menüpontban olvashat.

Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy az Önkormányzati adóhatóság az elmúlt időszakban az adózás rendjéről szóló 2017. CL. törvény 221. §-ában foglaltakra tekintettel, írásban felhívta azokat az adózókat, akik Helyi iparűzési adó, Magánszemélyek kommunális adója, Építményadó adónemben bevallási, adatbejelentési kötelezettségüket törvény által meghatározott határidőben nem teljesítették.

Az adóhatóság minden esetben határidőt szabott meg az elmaradás pótlására, azonban annak be nem tartása további szankciót von maga után.

Kérem, a megküldött felhívások megfelelő módon történő kezelését és az abban foglaltak betartását.

További tájékoztatást ügyfélfogadási időben az Adóhatósági iroda ügyintézői adnak.

Köszönjük együttműködésüket, valamint adókötelezettségek és adófizetéseik teljesítését!

Cegléd. 2023.12.11.        

                                         Dr. Diósgyőri Gitta

   címzetes főjegyző