Új!Elindult honlapunk!

Városháza

Avar és kerti hulladék égetés szabályai Cegléden!

4 Mins read

Avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány, pl. lehullott falomb, gyökérmaradvány, nyesedék, kaszálék, egyéb növényi maradvány (a továbbiakban: kerti hulladék).

A rendelet hatálya Cegléd Város Településszerkezeti Tervében lakóövezetként meghatározott területeire terjed ki. A rendelet hatálya erdőterületre nem terjed ki.

A kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban hasznosítással vagy komposztálással kell gondoskodni.

Az ingatlan tulajdonosa, használója külön engedély nélkül bármely belterületi ingatlanán égethet kerti hulladékot rendeletben foglalt szabályok és korlátozások betartása mellett.

Belterületen, Cegléd város lakossága és a levegő tisztasága védelme érdekében a kerti hulladék égetése

  • kizárólag megfelelő légköri viszonyok esetén,
  • április 1. napjától november 30. napjáig,
  • hétfőn és pénteken 900 és 1900 óra,
  • szombaton 800 és 1800 óra

között engedélyezett.

Tilos kerti hulladékot égetni a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdésében meghatározott munkaszüneti napon. Erősen párás, ködös időben, tilos az égetés, továbbá tüzet gyújtani csak szélcsendes időben szabad.

Erősen párás, ködös időben, tilos az égetés, továbbá tüzet gyújtani csak szélcsendes időben szabad.

Hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.

Hogyan csináljuk?

A kerti hulladék égetése csak megfelelően kialakított helyen, a vagyon és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, az emberi egészség és környezet károsítása nélkül történhet. A helyben keletkezett kerti hulladék égetését ingatlanon belül kell végrehajtani, közterületet, vagy más ingatlanát erre a célra igénybe venni tilos.

Tilos égetni a szomszédos telken lévő épülettől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon belül.

A kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetet zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye, korom, hőterhelés hatása ne álljon fenn, valamint tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az égetésre szánt kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst az égetés környezetében lévő zöld növényeket (pl. fát, bokrot, zöldfelületet stb.) ne károsítsa.

Az égetésre előkészített kerti hulladék nem tartalmazhat más hulladékfajtát (pl. háztartási, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, permetszert, ezek maradékait és csomagoló anyagait, elhullott állatot stb.).

Az égetés kis adagokban, a tűzvédelmi előírások szigorú betartása mellett, kizárólag felügyelettel történhet.

A kerti hulladék égetése az ingatlan tulajdonosának tudtával és jóváhagyásával végezhető. Az égetést kizárólag cselekvőképes nagykorú személy végezheti, aki nem áll szeszesital, vagy egyéb, a cselekvőképességet befolyásoló anyag vagy szer hatása alatt.

A tűz folyamatos őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. A tüzet magára hagyni tilos. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, azonnal eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 liter vizet edényben, tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot.

Amennyiben a tűz elterjed, és az égetést végző azt nem tudja megfékezni, köteles haladéktalanul bejelenteni a tűz terjedését a tűzoltóságnak. Bejelentés után az égetést végző köteles az égetés helyszínén tartózkodni a tűzoltóság megérkezéséig.

Amennyiben az égetéssel járó hatásokat (pl. füst, bűz, pernye, korom, hőterhelés stb.) felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést végző köteles a tüzet azonnal eloltani.

Az égetés befejezésével az égetést végző köteles a tüzet eloltani, a parázslást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámok használatával – megszüntetni, a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

Jogszabálytól eltérő tűzgyújtási tevékenység a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján tűzvédelmi bírságot von maga után.

Mi az ami tilos?

Tilos az égetés folyamatának gyorsítása céljából bármilyen segédanyag (pl.: benzin, gázolaj, hígító) használata.

Tilos a kerti hulladék égetése elektromos, távközlési és gázvezetékek 10 méteres övezetén belül.

Tilos olyan időszakban égetni, amikor az erre feljogosított szerv a város területén vízkorlátozást rendel el, vagy az égetés helyszínén a vízszolgáltatás bármely okból korlátozott vagy szünetel.

Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.