Új!Elindult honlapunk!

Közélet

Testületi ülés szeptember 22

5 Mins read

Soron következő testületi ülését tartotta Cegléd Város Képviselő testülete.

Felkérték a Gazdasági Bizottságot, hogy a „Ceglédiek a Ceglédiekért” Közalapítvány Kuratóriumi ellenőrzését végezze el.

25.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtanak Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére azzal a feltétellel, hogy amennyiben az intézmény hasonló mértékű állami támogatásban részesül, úgy az önkormányzati támogatást köteles visszafizetni 2022. december 31-ig. A központnak az év közbeni üzemanyag, élelmezési költségek, földgáz és villamos energia áremelkedése miatt jelentősen megemelkedtek a kiadásaik és a a májusi normatíva módosításnál 4 millió Ft állami támogatást vontak el tőlük.

Elfogadták Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának a 2021. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.

A gazdasági társaságok 2022. II. negyedévi tájékoztató adatszolgáltatásait is elfogadták.

Az Üzletportál Díjra javaslat nem érkezett.

A meghirdetett határidőre (2021. augusztus 1.) az Építészeti Díj felhívására 1 javaslat érkezett. A Díjbizottság ülésén megjelent és felszólaló tagok egyhangúan elfogadták a javaslatot, és támogatják, hogy a Képviselő- testület 2022 évben az Eötvös téri óvoda építtetőjének, tulajdonosának, a Váci Egyházmegye részére adományozza az Építészi díjat. Ezt a testület elfogadta.

A „Cegléd Város építészeti értékeinek megóvása 2022” c. pályázat II. kiírásra egy pályázati anyag érkezett, az Árpád utca 34. szám alatt lévő épület homlokzati felújítására vonatkozóan. A Főépítész szakmai véleményében támogatásra javasolta a felújítást és a módosított Ösztönző rendelet szerinti, nem védett épületekre adható támogatás maximális összegét, 2.500.000.- forint támogatási összeget javasolt. A képviselőtestület támogatja Cegléd, Árpád utca 34. szám alatti, 281/A/1 és 281/A/2 hrsz.- ú lakóépület homlokzati felújítását.

Jóváhagyták Cegléd város TSZT-2022 jelű Településszerkezeti Tervét, és a Településszerkezeti Tervről szóló leírást.

Belterületen, Cegléd város lakossága és a levegő tisztasága védelme érdekében a kerti hulladék égetése kizárólag megfelelő légköri viszonyok esetén, április 1. napjától november 30. napjáig, hétfőn és pénteken 900 és 1900 óra, szombaton 800 és 1800 óra között végezhető. Földi Áron és Czinege Imre arra kérték a testületet, hogy ne szavazzák meg az előterjesztést. Ferenczi Norbert elmondta, hogy lakossági igényre született meg a rendelet. László Ágnes elismerte, hogy a kormány sok támogatást ad a lakások korszerűsítésére. Czinege Imre szerint nem kell mindig a lakossági igényekre odafigyelni.

Tilos kerti hulladékot égetni munkaszüneti napon. Erősen párás, ködös időben, tilos az égetés, továbbá tüzet gyújtani csak szélcsendes időben szabad. Hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alatt az égetés tilos! A kerti hulladék égetése csak megfelelően kialakított helyen, a vagyon és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, az emberi egészség és környezet károsítása nélkül történhet. Tilos égetni a szomszédos telken lévő épülettől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon belül.

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás egy hónapra jutó összege háztartásonként 4.000.-Ft, mely előírás 2015 óta változatlan. Ezt megemelték, így a támogatás egy hónapra jutó összege háztartásonként 5.000.-Ft.

Elfogadták a Ceglédi Krematórium Kft beszámolóját az önkormányzat tulajdonát képező 2700 Cegléd, Dinnyéshalom utca 1. szám alatti köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről, valamint az önkormányzati tulajdonú Cegléd, belterület 5724/4. hrsz-ú ingatlan fejlesztésével kapcsolatban.

Elfogadták a költségvetését érintő előirányzat-módosításokat, átcsoportosításokat valamint elfogadták Cegléd Város Önkormányzata 2022. II. negyedévi pénzügyi helyzetéről készített beszámolót.

Helyt adtak a VÁRVAG Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve módosítása iránti kérelmének, és jóváhagyták a „Gyepmesteri feladatok ellátása közbeszerzési szerződés összegének 1.797.900 Ft-tal történő megemelését az Önkormányzati intézmények karbantartására tett összeg 1.797.900 Ft-tal való csökkentése mellett.

Cegléden a parkolási díj 2016 óta változatlan 200 Ft/ óra. 2023. január 1-től 300.- Ft/óra lesz a parkolási díj. A havi bérlet ára 7.000,- Ft/hó. Az éves bérlet ára 77.000,- Ft. lesz.

Döntöttek több ingatlan értékesítéséről.

Jóváhagyták Cegléd Városban működő köznevelési és szakképzési intézmények megközelítésének közlekedésbiztonságának felülvizsgálatát és támogatja „30km/h” és „Gyermekek” figyelmeztető közlekedési táblák kihelyezését az alábbi helyszíneken:

  • Deák utca (1db)
  • Rákóczi úton a Széchenyi út és a Táncsics Mihály utca közötti szakaszon (3 intézmény érintettsége miatt) (4db)
  • Gimnázium utca (1db)
  • Posta utca (2db)
  • Selyem utca (1db)
  • Malom tér (2db)
  • Köztársaság utca (2db)

Önálló képviselői indítvány érkezett Rimóczi Gábor és Hegedűs Ágota képviselőktől valamint Kocsó Tamás bizottsági tagtól. Több, mint egy éve köztémának örvend a városban uralkodó vadgalamb-populáció elterjedése, valamint a Rákóczi úti fasort megtámadó levéltetvek problémája. Felkérik a polgármestert vizsgálja meg szakértő bevonásával, hogy mesterséges szaporodóhelyek kihelyezésével, hol és milyen várható sikerrel terelhetők ki a galambok a belvárosból. szükségesek-e kiegészítő intézkedések (solymászat, baglyok újbóli urbanizációja, köztisztasági szerződés módosítása stb.) Valamint a 2023-as költségvetési évben a Rákóczi úti ostorfasor levéltetű elleni kezelésére sor kerül majd.

Önálló képviselői indítvány érkezett Károly Ferenc képviselőtől. Kéri egy új játszóvár felállítását a Vörösmarty térre. A testület elfogadta az új játszóeszközt.

Önálló képviselői indítvány érkezett a Czigle frakciótól melyben javasolják, hogy a város valamennyi oktatási intézményét lássák el (óvodák, iskolák, bölcsődék) előretöltött adrenalinos „önadagoló toll”-al. Ilyen készítmény az Epipen Junior/Anapen Junior.

Önálló képviselői indítvány érkezett László Ágnestől. A Fűtőház utca Bürgeház d. felöli 200 méteres szakasz szilárd burkolattal történő ellátását szeretné. Erre előzetesen kalkulált 18 millió forintot szeretne kérni.

Másik indítványában László Ágnes kéri, hogy a Köztársaság utca Széchenyi úttól a Dugovics utcáig történő rekonstrukciójának tervezését és kivitelezését végezzék melyen fedezete a 2023. évi költségvetésben szerepelne.

Pályázatot írtak ki a Ceglédi Városi Könyvtár intézményvezetői (igazgató) beosztás 2023. január 1-jétől 2027. december 31-ig szóló betöltésére.